آمد بهار جان ها

آمد بهار جان ها

خوش آمد بهار
گل از شاخه تابید خورشیدوار
چو آغوش نوروز خورشید بخت


گشوده رخ و بازوان درخت
گل افشانی ارغوان
نوید امید است در باغ جان
که هرگز نماند به جای
زمستان اهریمنی
بهاران فرا می رسد
پرستیدنی
سراسر همه مژده ایمنی
درین صبح فرخنده تابناک
گه از زندگی دم زند جان خاک
همه لحظه ها را به شادی سپار
نوایی هم آهنگ یاران برآر
خوش آمد بهار…

-#فریدون_مشیری

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 25, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top