بیا تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یکرنگی زمستان برسیم. شب یلدا مبارک مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا