هر وقت وسوسه می شوی که به شیوه ای قدیمی عمل کنی، از خودت بپرس که می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده. -دیپاک چوپرا 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com