🔺هرم یادگیری🔺 پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ 🌍 webomeet.com لینک کانال ما در تلگرام: https://t.me/arianaeec