Posts Tagged:موفقیت

دانش ضامن پیروزی است

دانش شما ضامن پیروزی شماست

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC

شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

“موفقیت یک معلم پست است که افراد باهوش را به گونه ای اغوا میکند که به این باور میرسند که هیچ گاه شکست نمیخورند […] قطعا افراد، موفقیت را بیش از شکست میپسندند. اما این شکست است که بیش از هر چیز دیگر منجر به یاد گیری انسان میشود و بهترین فرصت ها را برای رشد در اختیار قرار میدهد.” – The Road Ahead (Bill Gates)   کانال تلگرام ما: https://t.me/arianaeec ? webomeet.ir ☎ 021-75038081

Back to Top