Posts Tagged:مطالعه

مطالعه به کاهش استرس کمک می کند

مطالعه به کاهش استرس کمک می کند

مطالعه، با انحراف تمرکز ذهن از استرسها و درگیریهای ذهنی روزمره، به کاهش استرس کمک می کند. نتایج تحقیقی در دانشگاه ساسکس در سال 2009 نشان داد که تنها 6 دقیقه مطالعه در روز، باعث کاهش 68% از استرس افراد شده بود. مطالعه بیشتر: https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

در آنچه که مطالعه می کنید تفکر کنید

در آنچه که مطالعه می کنید تفکر کنید

امروزه سواد دیگر صرفا از خواندن بدست نمی آید. باید در آنچه که مطالعه شده تفکر کرد. -کارل هیلتی 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

اثر مرکب

نتایج اثر مرکب

⭐️ اثر مرکب: به دست آوردن نتایج بزرگ از مجموعه ای از انتخابهای کوچک و مستمر . ? اگر روزی فقط 4 واژه جدید انگلیسی یاد بگیریم؛

Back to Top