❓ صورت مسأله: دانش آموزان یک مدرسه تقاضا دارند که مدت اردوی تفریحی در جزیره قشم بیش از 3 روز باشد. ❌ محدودیتها: قوانین آموزش و پرورش اجازه افزایش مدت اردو را نمیدهد. ?1️⃣ راه حل اول دانش آموزان: سفر زمینی به سفر هوایی تغییر کند تا زمان بیشتری را در مقصد داشته باشند. ♻️ نتیجه ارزیابی راه حل اول: به دلیل افزایش هزینه سفر و فشار مالی به خانواده ها، قابل اجرا نیست. ?2️⃣…

Read More →