شوخي هاي کوتاه، اساسا کارکرد ايجاد و تقويت رابطه دارند. هرگز تلاش نکنيد که شأن جلسات را با حذف شوخي هاي بجا، بالا ببريد. مخاطبان بيش از آنکه جزئيات ارائه شده توسط شما را به خاطر بسپارند، احساس دريافت شده