“چه فکر کنی میتوانی، چه فکر کنی نمیتوانی، در هر صورت حق با توست.” -هنری فورد 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com