. ??? نیازهای فوری مناطق زلزله زده غرب کشور 1️⃣ چادر و پتو 2️⃣ آب آشامیدنی