روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا “عشق” بیاموز و دگر هیچ (ملک الشعراء بهار)