Posts Tagged:شهید

سانچی غرق شد...

سانچی غرق شد…

سانچی غرق شد… پرواز روح دريادلان نفتكش ايراني در ميان شعله هاي آتش و دود… ⬛️تسلیت به ایران.

شهید محسن حججی

شهید محسن حججی

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا:

Back to Top