امروزه سواد دیگر صرفا از خواندن بدست نمی آید. باید در آنچه که مطالعه شده تفکر کرد. -کارل هیلتی 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com