“وقتی در صحنه نیستی، وقتی از صحنه حق و باطل زمان خویش غایبی، هر که خواهی باش.”