گذشته شما بخش کوچکی از داستان زندگی شماست داستان زندگیتان هنوز ادامه دارد فصلهای شیرین آن را خودتان بنویسید: