Posts Tagged:خانواده

نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار

نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار

? نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار: ▫️بخشي از بودجه بطور کامل جذب نمی شود. ▫️ مصرف بودجه توسط عوامل خارجی (عمدتا نامطلوب) برنامه ریزی و تحمیل میشود.

استفاده از بستر وبینار برای جمع های خانوادگی

استفاده از بستر وبینار برای جمع های خانوادگی

یکی از حسرتهای #مهاجرت از شهر و کشور مادری، دور ماندن افراد مهاجر از مجالس #خانوادگی و دلتنگی ناشی از عدم امکان مشارکت در شادیها و غمهای دوستان و بستگان است. گروه نرم افزارهای پیام رسان و مکالمه #آنلاین (مانند skype، badoo، ooVoo، و …) در

Back to Top