در هر حرفه و شغلی که هستید […] نخست از خود بپرسید: “من برای #یادگیری خود چه کرده ام؟” سپس همچنان که پیش تر می روید بپرسید: