منتظر اول مهر بود… 😔 #تسلیت_به_اهواز 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC