هر روز قدمی هرچند کوچک به سوی رویاهای خود بردارید. اگر امروز چیزی نسازید، فردا چیزی برای تماشا نخواهید داشت.. 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC