یادگیری و تحصیلات، آماده شدن برای زندگی نیست؛ خود زندگی است. 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC