? نحوه مصرف بودجه در خانواده و کسب و کار: ▫️بخشي از بودجه بطور کامل جذب نمی شود. ▫️ مصرف بودجه توسط عوامل خارجی (عمدتا نامطلوب) برنامه ریزی و تحمیل میشود.