🌷🇮🇷 قسم به عزت و قدر و مقام آزادی که روح بخش جهان است نام آزادی به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی -فرخی یزدی ✨22 بهمن، سالروز “توانستن” یک “خواستن”، خجسته باد ✨ 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com