“ای جوینده دانش! برای دانشمند، سه نشانه است: دانش – بردباری – سکوت.” – امام علی(ع) 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com