💥قطع کردن آموزش در بحران اقتصادی همانند خاموش کردن چراغ در زمان شدت گرفتن تاریکی در رانندگی است! – فیلیپ_کاتلر 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com