می خواست عشق را بچشاند به کام خلق، با طعم شیر و شهد و شکر، مادر را آفرید… 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com