“حقایق و واقعیتها با نادیده گرفته شدن از بین نمی روند.” -آلدوس هاکسلی ⚠️ نیاز به آموزش و بازآموزی هم، یکی از واقعیتهاست! 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com