“هر چیز که اندازه گیری شود، بهبود خواهد یافت.” -پیتر_دراکر 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com