22 مهر، روز جهانی استاندارد مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا: https://t.me/arianaeec