Posts Tagged:استاد

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم با میزان جوابهایی که برای سوالات شاگردانش آماده دارد، سنجیده نمی شود. باید دید الهام بخش چه اندازه از سوالاتی در شاگردانش می شود که پاسخ به آنها برای خودش نیز دشوار است. (شرح تصویر: کلاس درس استاد شفیعی کدکنی) 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

فرزند مرا "عشق" بیاموز و دگر هیچ

فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی مبارک باد

روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا “عشق” بیاموز و دگر هیچ (ملک الشعراء بهار)

Back to Top