⭐️ اثر مرکب: به دست آوردن نتایج بزرگ از مجموعه ای از انتخابهای کوچک و مستمر . ? اگر روزی فقط 4 واژه جدید انگلیسی یاد بگیریم؛