تا کنون کسی را ندیده ام که چنان نادان باشد که نتوانم هیچ چیز از او بیاموزم گالیله مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا