22 بهمن، سالروز “توانستن” یک “خواستن”، خجسته باد

22 بهمن مبارک باد

🌷🇮🇷
قسم به عزت و قدر و مقام آزادی
که روح بخش جهان است نام آزادی
به پیش اهل جهان محترم بود آن کس
که داشت از دل و جان احترام آزادی
-فرخی یزدی

✨22 بهمن، سالروز “توانستن” یک “خواستن”، خجسته باد ✨

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 12, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top