Archive for: January, 2020

مسیر بی پایان یادگیری

اضطراب، احساس مبتدی بودن و گیجی ناشی از آن، دردهای ناگزیر #رشد برای #یادگیری هستند. اگر با این احساسات و پیامدهای آن نظیر خجالت و احساس شکست کنار بیایید، در مسیر بی پایان یادگیری قرار خواهید گرفت که پر از ایستگاههای احساسات خوب و #موفقیت است! 💪 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020

ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020 به تشخیص مجمع جهانی اقتصاد و تغییر اولویت آنها نسبت به مهارتهای پیش بینی شده برای 2015: ⭐️ مهارت حل مسائل پیچیده 🔹 (حفظ رتبه اول) تفکر نقادانه 🔺 (صعود از رتبه 4 به 2) خلاقیت 🔺 (صعود از رتبه 10 به 3) مهارت مدیریت انسانها 🔻 (نزول از رتبه 3 به 4) هماهنگی و سازگاری اجتماعی 🔻 (نزول از رتبه 2 به 5) هوش احساسی و عاطفی…

Read More →

هرم یادگیری

پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ 🌍 webomeet.com 🆔 @ArianaEEC

خودباوری…

خودباوری،ارزشمندترین هدیه یک معلم به شاگردانش هست 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

Back to Top