Archive for: November, 2019

هر انسانی با تغییر به روش خودش روبرو می شود

🔹 کارآفرین، تغییر را می سازد 🔹 مدیر، تغییر را پیش بینی می کند 🔹 طبقه متوسط، با تغییر تغییر می کند اما آنکه در برابر تغییر مقاومت میکند … ⚠️ باد او را خواهد برد! 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

علم بدون قدرت پیش بینی

“علم بدون قدرت پیش بینی، در بهترین صورت خود تاریخ و در بدترین حالت خود داستان است.” -محمد رضا شعبانعلی 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

یک گفتمان تخصصی

ظرفیت جلسه حضوری تکمیل شد. امکان ثبت نام پخش آنلاین میسر است. اولین جلسه از سلسله نشستهای یک گفتمان تخصصی اینبار با موضوع: Mobile Native app VS Progressive Web app زمان: پنجشنبه ۲۳ آبان ماه – ساعت ۱۶ الی ۱۸ لینک ثبت نام رایگان پخش آنلاین: https://evand.com/events/gofteman یکگفتمانتخصصی @ictincubator

راه حل ساده،بدیهی و اشتباه

⚠️🔔 برای هر مشکلی، راه حلی وجود دارد که ساده، بدیهی و اشتباه است! 🆔 @ArianaEEC 🎬 aparat.com/ArianaEEC 🌍 webomeet.com

Back to Top