یادگیری چهار مرحله دارد

یادگیری چهار مرحله دارد:

1️⃣ در ابتدا از ندانستن خود آگاه نیستیم. حتی شاید ضرورت یادگیری دانش و مهارتی را که نداریم، انکار کنیم. در این مرحله، #انگیزه ای هم برای یادگیری وجود ندارد.
2️⃣ سپس با اشتباه کردن و شکست خوردن، می فهمیم که نمی دانیم. حالا ارزش چیزی که باید یاد بگیریم را می دانیم. اگر بطور درونی به آنچه که نمی دانیم اقرار کنیم، انگیزه یادگیری بیدار خواهد شد.
3️⃣ حالا در همه جا به دنبال آنچه که لازم داریم می گردیم و با #الگو برداری و #تکرار، قدم به قدم به تسلط نزدیک می شویم.
4️⃣ در نهایت رفتار و مهارت جدید در نهاد ما تثبیت می شود و می توانیم از آن #استفاده کرده و یا به دیگران #آموزش دهیم.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 12, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top