کرونا،آموزش مجازی و شبکه شاد

کرونا،آموزش مجازی و شبکه شاد

«… آموزش مجازی نباید موجب شود که دانش آموز در معرض آسیب‌های فضای مجازی و خطرات اخلاقی و اعتقادی قرار گیرد.»

https://bit.ly/2EX2qOe

آموزشمجازی #کرونا #شبکهشاد

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top