چرا قدرت یادگیری کودکان بیشتر است؟

❓چرا قدرت #یادگیری کودکان بیشتر است؟

نتایج تحقیقی که در مجله Developmental Psycology منتشر شده نشان می دهد که بازیابی مجدد اطلاعات به این دلیل برای بزرگسالان مشکل است که آنها در فرایند یادگیری، اطلاعاتی را که به نظرشان بی اهمیت است، کنار گذاشته (#توجه_انتخابی) و به خاطر نمی سپارند.
اما کودکان بطور غریزی تمایل به توجه به همه چیز دارند و در نتیجه #اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کنند.

💎 درسی از کودکان:
در طی فرایند یادگیری هر موضوع یا مهارت جدید، روی کلیه اطلاعات دراختیار، #تمرکز داشته باشید.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on October 31, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top