پانزده مهارت کلیدی برای کودکان

🎓💪
پانزده #مهارت کلیدی که هر #کودک پیش از ورود به #اجتماع باید آموخته باشد:

 1. مدیریت #پول
 2. #آشپزی برای خود
 3. خودانگیخته و شروع کننده بودن
 4. صحبت با قوی تر از خود
 5. مدیریت #زمان
 6. متکی به خود بودن
 7. روبروشدن با #شکست و #اشتباه
 8. یافتن #شغل
 9. شستن لباس
 10. #سازماندهی امور
 11. تمیزکاری و نگهداری خانه
 12. #رانندگی ایمن
 13. #شنا
 14. استفاده از نقشه و مسیریاب
 15. زندگی با افتخار 🌟

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on October 10, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top