هشت عادت افرادی که بهره وری بالا دارند

هشت عادت افرادی که بهره وری بالا دارند

1- حذف کارهای غیرمهم و تمرکز روی کارهای مهم
2- کار بر روی 20% از کارهای که تأمین کننده 80% از منافع کلی هستند (قانون 20-80)
3- استراحتهای استراتژیک و پیش بینی شده (برای بازیابی توان ادامه کار)


4- حذف عوامل برهم زننده تمرکز (موبایل، تلویزیون، شبکه های اجتماعی، …)

5- تعیین برنامه زمانبندی (مهلت انجام هر بخش از کار)
6- فراهم کردن محیط کاری با شرایط مطلوب (نور، تهویه، صوت، …)
7- تعریف بسته های زمانی برای کارها (استفاده بهینه از هر دقیقه)
8- اتوماسیون (استفاده از فناوری در هر کار ممکن)

🌍 webomeet.com

ما را در تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/arianaeec

☎ 021-75038081

Posted on April 15, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top