هر انسانی با تغییر به روش خودش روبرو می شود

🔹 کارآفرین، تغییر را می سازد
🔹 مدیر، تغییر را پیش بینی می کند
🔹 طبقه متوسط، با تغییر تغییر می کند

اما آنکه در برابر تغییر مقاومت میکند …
⚠️ باد او را خواهد برد!

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on November 27, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top