نمودار فراموشی

نمودار فراموشی

طبق “نمودار فراموشی” که بر پایه نظریه ای از هرمان ابینگهاوس تهیه شده، پس از یک هفته از یادگیری یک مطلب جدید، تنها 50% از آن در حافظه باقی خواهد ماند.
با تکرار منظم آموخته ها، میتوان پس از پنج بار تکرار، 90% از آموخته های اولیه را به


حافظه بلند مدت منتقل کرد.

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on January 20, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top