می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده

هر وقت وسوسه می شوی که به شیوه ای قدیمی عمل کنی، از خودت بپرس که می خواهی اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده.

-دیپاک چوپرا


🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on January 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top