مهم این است که بالاخره شروع کرده اید

مهم نیست که دیر #شروع کرده اید و یا کند #پیشرفت می کنید؛
مهم این است که بالاخره شروع کرده اید
و از آنهایی که هنوز نشسته اند، جلوتر هستید!

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on December 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top