مطالعه به کاهش استرس کمک می کند

مطالعه به کاهش استرس کمک می کند

مطالعه، با انحراف تمرکز ذهن از استرسها و درگیریهای ذهنی روزمره، به کاهش استرس کمک می کند.
نتایج تحقیقی در دانشگاه ساسکس در سال 2009 نشان داد که تنها 6 دقیقه مطالعه در روز،


باعث کاهش 68% از استرس افراد شده بود.

مطالعه بیشتر:
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5070874/Reading-can-help-reduce-stress.html

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top