مسیر بی پایان یادگیری

اضطراب، احساس مبتدی بودن و گیجی ناشی از آن، دردهای ناگزیر #رشد برای #یادگیری هستند.
اگر با این احساسات و پیامدهای آن نظیر خجالت و احساس شکست کنار بیایید، در مسیر بی پایان یادگیری قرار خواهید گرفت که پر از ایستگاههای احساسات خوب و #موفقیت است! 💪

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on January 30, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top