مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی (PKM)
Personal_Knowledge_Management

اکثر ما این تجربه را داریم که بیش از آنچه که میتوانیم بگوییم، می دانیم
و بیش از آنچه که میتوانیم بنویسیم، میگوییم.
این واقعیت، ضرورت “مدیریت دانش شخصی” را یادآور میشود که به مرور و طی چندین پست، به تدریج مفاهیم و روشهای آن را مرور خواهیم کرد.

(ادامه دارد…)

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on April 30, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top