مدیریت دانش شخصی(بخش چهارم)

دانش فردی بطور معمول از دستورالعمل های رسمی و غیررسمی، خاطرات، مطالب، داستانهای کتبی و شفاهی، کتابها، یادداشتها، اسنادو عکسها، بینشها و آموخته ها از افراد پیرامون بدست می آید. طبیعتا بخشی از این دانش، صریح و

مستقیم، و بخشی از آن ضمنی و غیرمستقیم است.
برای مدیریت کردن آنچه که از منابع فوق بدست می آید، نیاز به ابزار و مهارتهایی مطابق تصویر پیوست خواهیم داشت.

(ادامه دارد…)

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on May 13, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top