مخاطبان همواره احساس دریافت شده از جانب شما را به یاد خواهند داشت

مخاطبان همواره احساس دریافت شده از جانب شما را به یاد خواهند داداشت

شوخي هاي کوتاه، اساسا کارکرد ايجاد و تقويت رابطه دارند. هرگز تلاش نکنيد که شأن جلسات را با حذف شوخي هاي بجا، بالا ببريد.
مخاطبان بيش از آنکه جزئيات ارائه شده توسط شما را به خاطر بسپارند، احساس دريافت شده

از جانب شما را به ياد خواهند داشت.

https://t.me/arianaeec

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top