محاسبات منطقی در تصمیمات زندگی

اگر فقط به ادراک #شهودی خود اکتفا کنیم، اکثریت ما در برابر انتخاب بین 2 پیتزای 20 سانتیمتری و 1 پیتزای 30 سانتیمتری با قیمتهای یکسان، مورد اول را انتخاب خواهیم کرد.
اما اگر فرضیات را روی کاغذ بیاوریم، با انتخاب مورد دوم، 12% غذای بیشتری را تحویل خواهیم گرفت!

چه تصمیمات دیگری را در زندگی بدون #محاسبات #منطقی گرفته ایم؟…

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on February 1, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top