قرنطینه

قرنطینه برای بسیاری از ما، مترادف با کلافگی و انزواست؛ اما برای آنکه به تواناییهای درونی خود متکی است، معنی پروانگی دارد🦋

با تمرکز بر یادگیری، رشد آگاهی و ارتقای مهارتهای فردی، بهترین بهره را از این پیله تنهایی ببریم…

🆔 @ArianaEEC
🎬 aparat.com/ArianaEEC
🌍 webomeet.com

Posted on May 31, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top